09127154424
 • نقد و بررسی اجمالی

دانلود کتاب مجموعه علوم غريبه، ادعیه و طلسمات

(نسخه خطی و اصلی)

 

دانلود کتاب مجموعه علوم غريبه، ادعیه و طسمات

قیمت: 29.000 تومان

 

مشخصات کتاب:

نام کتاب: مجموعه علوم غريبه، ادعیه و طلسمات (نسخه خطی)

نام نویسنده: نامشخص

موضوع کتاب: انواع ادعیه و طلسمات مختلف و مجرب، نسخه اصلی

تعداد صفحات: 135

فرمت کتاب: Pdf

کیفیت کتاب: 98-95 درصد خوب

نوع خطوط کتاب: خطی

حجم فایل: 40.1 مگابایت

 

فهرست مطالب کتاب:

 • احضار دختر اگر خواهی دختری را احضار کنی این طلسم را بنویسد هر مثانه گوسفند در چهار شنبه ساعت عطارد و در موقع زایدالنور…
 • از جهت طفلی که گریه بسیار کند و خاموش نشود این مربع طلسم را نویسد…
 • اگر کسی این مربع 3 در 3 و حروف آنرا بنویسد در کارش گشاده گردد و نزد خلایق عزیز و محترم گردد و زبان خلق بسته شود و…
 • اگر می خواهی مهمانی یا کسی را از مکان خود بلند کنی طلسم را نویسد و در زیر هرکه گذارد بی اختیار از…
 • این حروف را بالای پر اگر بنویسد مستجاب گردد و دو برای هر حاجتی خوب است
 • باب استخراج جن، هرکه جن باشد…
 • باب بجهت درد سر و اگر کسی درد سر داشته باشد بگیرد پاره ای کاغذ و این طلسم را بنویسد…
 • بجهت محبت در روز یکشنبه یا در چهار شنبه در ساعت زهره و در ساعت عطارد بنویسد این مربع را و نزد خلایق عزیز محترم گردد و این سه طلسم…
 • برای محبت آنگه طالع است این شکل ماهی را بنویسد و در اول ماه و در دریا دفن کند که آب چهل روز بر سرکند…
 • جهت آوردن غایب آتشی بر تخم مرغ سیاه در جمعه که اگر خواهی غایب را نزد خود آورد…
 • جهت حرف قبولی زیر زبان، این طلسم را بنویسد و در…
 • جهت عاشقی این طلسم را بر پوست آهو یا کاغذ مشک و زعفران با خود دارد و مطلوب عاشق گردد…
 • جهت عقد منی هرکسی این مثلث را…
 • جهت فتح گشایش در روز یکشنبه هرکسی این مربع را بنویسد و با خود دارد…
 • جهت گشایش در کارها این مثلث حروف را دو بار بنویسد و…
 • جهت محبت خاکی و با خود داشته باشد
 • جهت محبت و زبان بند، این طلسم را با خود داشته باشد و در روز یکشنبه…
 • دوازده برج حمل، نور، جوز، سرطان و…
 • زهره شمس دولت یکدیگرند و بدین منوال عمل نماید و نام مطلوب و نام مادر مطلوب با ابجد صغیر حساب کند و…
 • عمل تفریق اگر خواهی میانه دو نفر تفریق و جدایی افکنی این مثلث عقرب را بنویسید بر کاغذ یا بر چیزه دیگر که…
 • و صدها مطالب دیگر….
موقع زاید النور, طفلی که گریه بسیار کند

موقع زاید النور, طفلی که گریه بسیار کند

طلسم جدایی, طلسم تفریق, طلسم جدایی افکندن

طلسم جدایی, طلسم تفریق, طلسم جدایی افکندن

استخراج جن, جن گیری, تسخیر جن

استخراج جن, جن گیری, تسخیر جن